බඳවා ගැනීමේ පටිපාටිය

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
විස්තරය ඇමුණුම
Absorption of Public Health Laboratory Technicians Belonging to Para medical Service According to the New Scheme of Recruitment
Scheme of Recruitment Homeopathy Hospital Medical Offciers
Scheme of Recruitment (Public Health Inspectors)
Scheme of Recruitment (Management Assistant Technical seg. 03 MT 01-2016)
Scheme of Recruitment - (PL-02-2006 )
Scheme of Recruitment (PL-01-2006 (A)
Scheme of Recruitment (PL-03-2006 (A)
Scheme of Recruitment (MN-01-2006 (A)
Scheme of Recruitment (MT-05-2006 (A)
Scheme of Recruitment (MN-05-2006 (A)
Scheme of Recruitment (MN-06-2006 (A)
Scheme of Recruitment (SL-2006) Legal Officer
Scheme of Recruitment (MN-03-2006 (A)
Scheme of Recruitment (MN04-2006A)
Scheme of Recruitment (SL-01-2006)
Scheme of Recruitment (MN3 2006A)
Scheme of Recruitment (MT-8-2006A)
Scheme of Recruitment (SL-01-2006)
Scheme of Recruitment (MT-6-2006A)
Scheme of Recruitment (PL-03-2006)Amended
Scheme of Recruitment (Special Grade MT-08)
Scheme of Recruitment (Para Medical Service MT 08)
Scheme of Recruitment (Para Medical Service MT 04)
Scheme of Recruitment Para Medical Service and PSM Service (Special Grade MT-08)
Scheme of Recruitment PSM Service (MT-06)
Scheme of Recruitment Para Medical Service (Special Grade MT-08)
Scheme of Recruitment Para Medical Service (MT-05) Public Health Midwife
Scheme of Recruitment (Para Medical Service MT 04)
පුස්තකාලයාධිපති තනතුර සඳහා වන උසස් කිරී‍මේ පරිපාටිය
කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික ‍නොවන - බහුකාර්ය ඛණ්ඩ 1 ‍සේවා ගණය සඳහා වන උසස් කිරී‍මේ පරිපාටිය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ අතුරු වෛද්‍ය සේවාවට අයත් (MT-04) ඖෂධ සංයෝජක තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය
සෞඛ්‍ය, පෝෂණ හා දේශීය වෛද්‍ය අමාත්‍යාංශයෙහි අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාඒ තාක්ෂණික සේවා ගණයේ (MN-03) තනතුරු සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙහි වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපූරක වෘත්තීන්ගේ සේවා ගණයේ වාග් චිකිත්සක තනතුර සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙහි විධායක (ජීව වෛද්‍ය ඉංජිනේරු) සේවා ගණය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ක්ෂේත්‍රගත/ කාර්යාලගත නිලධරී ඛණ්ඩ - 2 සේවා ගණය ( MN-5-2006 ඒ් ) සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය සංශෝධනය කිරීම
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙහි කළමනාකරණ සහකාර තාක්ෂණික නොවන ඛණ්ඩ - 2 සේවා ගණය (MN 1 -2006-ඒ) සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයෙහි ශ්‍රී ලංකා තාක්ෂණ සේවයට අයත් අධීක්ෂණ කළමනාකරණ සහකාර/ තාක්ෂණික නොවන/ තාක්ෂණික සේවය සඳහා වන බඳවා ගැනීමේ පරිපාටිය (MN-03 2006 A) සංශෝධනය කිරීම
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න