උපාය මාර්ගික සැලසුම්ර / ක්‍රියාකාරී සැලසුම්ර / ප්‍රතිපත්ති මාර්ගෝපදේශ

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
විස්තරය ඇමුණුම
National Strategic Plan for Combating Antimicrobial Resistance in Sri Lanka 2023 – 2028
ඉන්ද්‍රිය පටක සහ සෛල බද්ධ කිරීම පිළිබඳ ජාතික උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2022-2026
ජාතික ලාදුරු උපායමාර්ගය 2016-2020
ශාරීරික පුනරුත්ථාපන සත්කාර සංවර්ධනය සඳහා වන ජාතික අරමුණු
එච්අ.යි.වී. - ලිංගාශ්‍රිත රෝග උපායමාර්ගික සැලැස්ම 2018-2022
2017-2022 ශ්‍රී ලංකාවේ ජාතික එච්ගඅයිගවීග අධීක්ෂණ සහ ඇගයීම් සැලැස්ම
ශ්‍රී ලංකාව තුළ මවගෙන් දරුවාට එච්අ.යි.වී. සහ උපදංශ රෝග සම්ප්‍රේෂණය තුරන් කිරීමේ උපාය මාර්ගය
ජාතික සන්නිවේදන උපාය මාර්ගය - ශ්‍රී ලංකාවේ ඒඩ්ස් රෝගය තුරන් කිරීම උදෙසා
හඳුනා නොගත් නිදන්ගත වකුගඩු රෝග වැළැක්වීම සහ කළමනාකරණය සඳහා උපාය මාර්ගික සැලැස්ම
ශ්‍රී ලංකාවේ ඩෙංගු වැළැක්වීම සහ පාලනය සඳහා ජාතික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම
ප්‍රාථමික සෞඛ්‍ය සේවා ආයතනවල රසායනාගාර සේවා ශක්තිමත් කිරීම - මාර්ගෝපදේශ - 2019
ශ්‍රී ලංකාවේ ආහාර සුපෝෂණය කිරීම සඳහා ප්‍රතිපත්ති මාර්ගෝපදේශ
ජාතික විද්යුත් සෞඛ්‍ය මාර්ගෝපදේශ සහ ප්‍රමිති (NeGS)
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න