සාදරයෙන් පිළිගනිමු
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය
සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යනු, ශ්‍රී ලංකාවේ සමස්ත සෞඛ්‍ය පද්ධතියම පාලනය කිරීමෙහිලා වගකීම පැවරී ඇති රාජ්‍ය ආයතනයයි. පොදු මහජනතාවගේ සෞඛ්‍යය ආරක්ෂා කිරීමේ දී අප විසින් තීරණාත්මක කාර්ය භාරයක් ඉටු කරනු ලබන අතර මහජනතාව වෙත සුවතා නිපැයුම් හා සේවා සපයන සියලුම සංවිධාන සහ ආයතන, අදාළ ආරක්ෂක රෙගුලාසිවලට අනුකලනය වෙමින් කටයුතු කරන බවට අපි වග බලා ගන්නෙමු. ශ්‍රී ලංකාවේ සියලුම ජනතාවට සහ ජන ප්‍රජාවන්ට ඔවුන්ට අවශ්‍ය ගුණාත්මක සෞඛ්‍ය සේවාවන් මූල්‍ය දුෂ්කරතාවයකින් තොරව සැලසෙන බවට අපි සහතික වන්නෙමු.
අපගේ දැක්ම

"ආර්ථික, සමාජීය, මානසික සහ අධ්‍යාත්මික සංවර්ධනයට දායක වන නිරෝගී ජාතියක් බිහිකිරීම"

අපගේ මෙහෙවර

"ශ්‍රී ලාංකීය ජනතාව වෙත සලසා දිය හැකි සහ ඔවුනට ප්‍රවේශ විය හැකි උසස් තත්ත්වයේ ප්‍රවර්ධනාත්මක, රෝග නිවාරක, රෝග සුවකාරක හා පුනරුත්ථාපනීය සේවා හරහා සාක්ෂාත් කර ගත හැකි ඉහළම සුවතා මට්ටම ළඟා කර ගනිමින් ශ්‍රී ලංකාවේ සමාජ හා ආර්ථික සංවර්ධනයට දායක වීම"

තව දුරටත් කියවන්න

ඉදිරි සිදුවීම

World Down Syndrome Day


  • Days
  • Hours
  • Minutes
  • Seconds

16th පෙබ. 2024

The Minister of Health on a special observation tour in Monaragala district General hospital
වැඩිදුර කියවන්න

23rd ජන. 2024

The “Apeksha Piyasa” cancer patient treatment ward, was opened at the new District General Hospital of “Lebima”, Kamburugamuwa, Matara
වැඩිදුර කියවන්න

12th ජන. 2024

The National Council on Non-Communicable Diseases Council met on January 10
වැඩිදුර කියවන්න

8th ජන. 2024

The Series of National Programs for Dengue Mosquito Control and Control will be Initiated
වැඩිදුර කියවන්න

6th ජන. 2024

The National Program to Provide an Additional Dose of Measles Vaccine to Control the Spread of Measles Begins
වැඩිදුර කියවන්න

21st දෙසැ. 2023

Appointment letters will be awarded to 242 interim medical services and paramedical services in Suva Service.
වැඩිදුර කියවන්න

5th දෙසැ. 2023

367 nursing students of Colombo College of Nursing are dedicated to service.
වැඩිදුර කියවන්න

5th දෙසැ. 2023

A modern technical specialized digital X-ray examination machine worth 100 million rupees to Matara District General Hospital.
වැඩිදුර කියවන්න

4th දෙසැ. 2023

The Health Secretary made a special observation at the Clinical Management Center for Dengue and Dengue Hemorrhagic Fever in Negombo
වැඩිදුර කියවන්න

25th නොවැ. 2023

ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල රෝහලේ ප්‍රතිකාර සේවා විධිමත් කිරීමට කඩිනම් පියවර.....
වැඩිදුර කියවන්න

28th ඔක්. 2023

An amount of 5.6 billion rupees has been set aside from the treasury to settle the essential payments for the supply of medicines.- Health Minister Dr. Ramesh Pathirana
වැඩිදුර කියවන්න

28th ඔක්. 2023

“1926” marks five years of the National Mental Health Helpline…
වැඩිදුර කියවන්න

6th දෙසැ. 2022

Implementation Support Mission for the Primary Health Care System Strengthening Project
වැඩිදුර කියවන්න

පුරප්පාඩු සහ බඳවා ගැනීම්

හදිසි ඍජු දුරකථන අංක

1907
සුවසවන
117
ජනාධිපති කාර්ය සාධක බලකාය
1999
ත්‍රෛභාෂාමය සෞඛ්‍ය කරුණු පෙළ ගැස්ම
1990
සුවසැරිය ගිලන් රථය