වාර්ෂික සෞඛ්‍ය සංග්‍රහය

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
විස්තරය ඇමුණුම
නේවාසික රෝගීන්ගේ රෝගාබාධ හා මරණ පිලිබඳ වාර්තා 2013
වාර්ෂික සෞඛ්‍ය සංග්‍රහය - 2012
වාර්ෂික සෞඛ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන 2011
වාර්ෂික සෞඛ්‍ය සංඛ්‍යාලේඛන 2009/2010
නේවාසික රෝගීන්ගේ රෝගාබාධ හා මරණ පිලිබඳ වාර්තා 2004 සිට 2012 දක්වා
ගෘහස්ථ රෝගාබාධ සහ මරණ වාර්තාව 2011
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න