හෙද නිලධාරි

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
දිනය විස්තරය ඇමුණුම වෙබ් අඩවි නාම ලැයිස්තුව පුරප්පාඩු ලැයිස්තුව
10-04-2024 Efficiency Bar Examination for Grade II Nursing Officers in the Nursing Service – 2024 (1st Term)
18-01-2024 Efficiency Bar Examination for Grade I Nursing Officers in the Nursing Service - 2024(1st Term)
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න