වෛද්‍ය පරිපාලන ශ්‍රේණිය

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
දිනය විස්තරය ඇමුණුම නාම ලැයිස්තුව
01-04-2024 Appointments for Attending to Duties for the Posts of Senior Administration Posts, 2024
22-01-2024 Interview to fill vacancies in the Deputy Medical Administrative Grade
22-01-2024 Interview to fill vacancies in the Senior Medical Administrative Grade
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න