සේවාස්ථ තනි පුද්ගල (අධ්‍යාපනයල පුහුණුව හා පර්යේෂණ)  

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
විස්තරය ඇමුණුම
පූර්ව සේවා / මූලික පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා සහතිකය සහ අධ්‍යාපනික අනුපත් නිකුත් කිරීම
තනි පුද්ගල පුහුණු වැඩසටහන් සඳහා අරමුදල් සලකා බැලීමේ නිර්ණායක / මාර්ගෝපදේශ
2021-01-04 - මාර්ගගත පර්යේෂණ ක්‍රමවේද පුහුණුව
මාර්ගගත පර්යේෂණ ක්‍රමවේද පුහුණුව
ආයතනික සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා ආයතන වෙත උපදෙස් >>>> ඉදිරියට යාමට පෙර කරුණාකර කියවන්න
ආයතනික සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේ ද? ආයතනික සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා යෝජනාව සහ අයවැය – ආදර්ශනය 2019 - පිටුව 1 සහ 2
ආයතනික සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේ ද? ආයතනික සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා යෝජනාව සහ අයවැය - ආදර්ශනය 2019 - පිටුව 3
ආයතනික සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේ ද? ආයතනික සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා යෝජනාව සහ අයවැය - ආදර්ශනය 2019 - පිටුව 4
ආයතනික සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා යෝජනාවක් ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේ ද? ආයතනික සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා යෝජනාව සහ අයවැය - ආදර්ශනය 2019 අනුවාදය II (2) ( එක්සෙල් පත)
තනි පුද්ගල පුහුණු වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේ ද? තනි පුද්ගල තනි පුද්ගල ආයතනික සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන (පීඩීඑෆ්)
තනි පුද්ගල පුහුණු වැඩසටහන සඳහා අයදුම්පතක් ඉදිරිපත් කරන්නේ කෙසේ ද? තනි පුද්ගල ආයතනික සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන (එම් එස් වර්ඩ්)
සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන් මෙහෙයවීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු අදාළ චක්‍රලේඛ මොනවා ද? චක්‍රලේඛය - කලින් පැවති සියලුම චක්‍රලේඛ අවලංගු කිරීම
සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන් මෙහෙයවීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු අදාළ චක්‍රලේඛ මොනවා ද? චක්‍රලේඛය - ආයතනික සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන - දේශන ගාස්තු - 2016.01.18
සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන් මෙහෙයවීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු අදාළ චක්‍රලේඛ මොනවා ද? සැපයුම් සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන සඳහා උපරිම ගාස්තු චක්‍රලේඛය - (අභ්‍යන්තර)
සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන් මෙහෙයවීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු අදාළ චක්‍රලේඛ මොනවා ද? සහාය කාර්ය මණ්ඩල සඳහා අමතර රාජකාරි ගෙවීම් පිලිබඳ සඳහන් චක්‍රලේඛය
සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන් මෙහෙයවීමේ දී අනුගමනය කළ යුතු අදාළ චක්‍රලේඛ මොනවා ද? චක්‍රලේඛය (රාජ්‍ය පරිපාලන) දේශන ගාස්තු
ආයතන සඳහා සේවාස්ථ පුහුණු වැඩසටහන් උපදෙස්
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න