රෝහල් පාදක සත්කාර

අපි ඔබගේ සෞඛ්‍ය සම්පන්නතාව රැක බලා ගන්නෙමු.

අත්‍යවශ්‍ය සේවා අංශයක් වශයෙන්, සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය රටේ සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ මූලික අංගයක් වන්නේ යග සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ කාර්ය භාරය, සෞඛ්‍ය පද්ධතියේ සෞඛ්‍ය සේවා සපයන්නෙකුගේ භූමිකාවේ සිට සෞඛ්‍ය සේවා නියාමකයෙකු, නිරීක්ෂකයෙකු සහ තක්සේරුකරුවෙකුගේ භූමිකාව දක්වා පරිවර්තනය වී ඇති අතර එම භාරදූර කර්තව්‍යය කේන්ද්‍රගතව ඇත්තේ, බෝවන සහ බෝ නොවන රෝග අවම කිරීම අරමුණු කරගත් අධ්‍යාපන වැඩසටහන් හරහා මහජන සෞඛ්‍ය සේවා සැපයීම, සංවිධානය කිරීම, සෞඛ්‍ය ප්‍රවර්ධනය සහ දැනුවත් කිරීම මෙන්ම රෝහල් හා ඒකාබද්ධව මානසික සුවතාවය හා වැඩිහිටි සත්කාරය හා බැඳි සෞඛ්‍ය සේවා සලසා දීම මත ය. එහිලා, සෞඛ්‍ය නිවාරක සේවා සහ පාරිසරික සේවා මෙන්ම වසංගත රෝග හා වෙනත් රෝග නිවාරණය කෙරෙහි ද මූලිකත්වයක් ගෙන කටයුතු කෙරේ.

සෞඛ්‍ය ප්‍රමිතීන් සහ ඊට අදාළ මිණුම් සලකුණු ස්ථාපිත කිරීමේ දී මෙන්ම ඒවා ක්‍රියාත්මක කිරීම අධීක්ෂණය කිරීමේ දී ද එමගින් වැදගත් කාර්ය භාරයක් ඉටු වේ. තවද, එහිලා රැකියා නියැලුම් ආශ්‍රිත සෞඛ්‍ය සහ බෝවන සහ බෝ නොවන රෝග පාලනය, පළිබෝධ පාලනය සහ සමාජය තුළ නිදන්ගත රෝග වර්ධනය වීම වැලැක්වීමට දරන උත්සාහයන් ඇතුළු විවිධ සේවාවන් සපයා දෙනු ලැබේ.

සෞඛ්‍ය සම්පන්න ජීවන රටාවක් අනුගමනය කිරීම දිරිමත් කිරීම සහ සෞඛ්‍ය සම්පන්න පුරුදු වලට අනුබල දෙන පරිසරයක් නිර්මාණය කිරීම මගින් පුද්ගලයන්ගේ සහ ජන ප්‍රජාවගේ සෞඛ්‍යය වැඩි දියුණු කිරීමට එම කාර්ය භාරය තුළින් ප්‍රයත්න දැරේ. පොදුවේ මේ සියල්ල, රටේ සමස්ත සෞඛ්‍ය උන්නතිය උදෙසා දායක වේ.

රෝහල් පාදක සත්කාර සේවා

වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
වෙබ් අඩවියට පිවිසෙන්න
ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය ආයතන