රෝහල් කළමනාකරණ පිලිබඳ අත්පොත

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
විස්තරය ඇමුණුම
ශික්ෂණ රෝහල්ල පළාත්ල මූලික සහ විශේෂ රෝහල් කළමනාකරණය පිළිබඳ අත්පොත -1995
දිස්ත්‍රික් රෝහල්, පර්යන්ත ඒකක සහ ග්‍රාමීය රෝහල් කළමනාකරණය පිළිබඳ අත්පොත -1994
පළාත් අධ්‍යක්ෂවරුන් සඳහා කළමනාකරණ අත්පොත
මධ්‍යම බෙහෙත් ශාලා සහ මාතෘ නිවාස කළමනාකරණය පිළිබඳ අත්පොත - 1990 දී නිකුත් කරන ලදී.
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න