ටෙන්ඩර් සහ ප්‍රසම්පාදන

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
08-04-2024
Supply, Delivery, Unloading of Medical Air and Providing Maintenance Services for the Storage of Gas & Gases in Liquefied form for 18 Hospitals/ Institutes Under the Ministry of Health – 2024/ 2025
13-03-2024
Individual Consultancy Service to Support the DPMM for the Data Validation and Reporting of DLI verification of Primary Healthcare System Strengthening Project
07-02-2024
Procurement of Endoscopy Items – G
21-01-2024
Amendment to the Specific Procurement Notice (SPN) Procurement of Health Sector Goods
21-01-2024
Procurement of Immunological Products and Vaccines – C
21-01-2024
Procurement of Immunological Products and Vaccines – C
21-01-2024
Procurement of Haemorrhage Treatment Drugs
21-01-2024
Procurement of Diabetes Mellitus Treatment Drugs
21-01-2024
Procurement of Acute Myocardial Infarction Treatment Drug
26-12-2023
ජීව වෛද්‍ය උපකරණ හා වෛද්‍ය රසායනාගාර උපකරණ හා ප්‍රතික්‍රියක මිලදී ගැනීමේ ප්‍රසම්පාදන ක්‍රමවේදය විධිමත් කිරීම හා තාක්ෂණික ඇගයීම් කමිටු නියෝජනය
14-12-2023
Procurement of Hiring of Vehicles for the PMU of Primary Healthcare System Strengthening Project (PSSP)
07-12-2023
Procurement of Lumix TM Compact Flow Cytometer Machine Specific Reagents
07-12-2023
Procurement of Molecular Antibody Screening Items
29-11-2023
Procurement of Endoscopy Items – F
29-11-2023
Procurement of Endoscopy Items – E
29-11-2023
Procurement of Endoscopy Items – D
29-11-2023
Procurement of Endoscopy Items – B
29-11-2023
Procurement of Endoscopy Items – C
29-11-2023
Procurement of Endoscopy Items – A
28-11-2023
Procurement of Cardio Thoracic Prefusion Consumable Items – E
28-11-2023
Procurement of Cardio Thoracic Prefusion Consumable Items – B
24-11-2023
Procurement of Culture Media & Supplementary Reagents for Microbiology - F
24-11-2023
Procurement of Culture Media & Supplementary Reagents for Microbiology- G
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න