වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
දිනය විස්තරය ඇමුණුම
01-01-2017 වාර්ෂික කාර්ය සාධන වාර්තාව - 2017
13-12-2021 Annual Performance Report - 2020
10-10-2022 Annual Performance Report - 2021
19-09-2023 Annual Performance Report - 2022
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න