වාර්ෂික ක්‍රියාකාරි සැලසුම්

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
විස්තරය ඇමුණුම
National Multisectoral Action Plan for the Prevention and Control of Chronic Non-Communicable Diseases 2023-2027
වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2019
වාර්ෂික ක්‍රියාකාරී සැලැස්ම - 2018
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න