හෙද නිලධාරි

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
දිනය විස්තරය ඇමුණුම වෙබ් අඩවි නාම ලැයිස්තුව පුරප්පාඩු ලැයිස්තුව
21-12-2023 Annual Transfers of Nursing Officers (Education) in Grade I/Supra Grade - 2023
21-12-2023 Annual Transfers of Nursing Officers (Hospital Service) in Grade I/Supra Grade - 2023
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න