ඇමතුම් විස්තර
General Inquiries

ශ්‍රී ලංකාවේ සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය වෙත පිවිසීමට ඔබ දැක්වූ උනන්දුවට ස්තූතියි. නිතර ඉල්ලා සිටින දෙපාර්තමේන්තු සඳහා වන සම්බන්ධතා තොරතුරු පහත දැක්වේ. කරුණාකර විද්‍යුත් තැපැල් ලිපිනයක් හෝ දුරකථන අංකයක් සොයා ගැනීමට පහත ඇති වෙබ් අඩවි සෙවුම් විශේෂාංගය භාවිතා කරන්න.

සුවසිරිපාය, අංක 385,
පූජ්‍ය බද්දේගම විමලවංශ හිමි මාවත,
කොළඹ 10, ශ්‍රී ලංකාව.

info(at)health.gov.lk