උසස් කිරීම්

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
දිනය විස්තරය ඇමුණුම වෙබ් අඩවි නාම ලැයිස්තුව පුරප්පාඩු ලැයිස්තුව
26-03-2024 වි‌ශේෂ ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරී (රෝහල් සේවා) තනතුරට උසස් කිරීම - 2023
04-03-2024 Promotion from the Post of Nursing Office (Education) in Grade I or Supra Grade to the Post of Nursing Officer (Education) in Special Grade 2023
09-02-2024 හෙද සේවයේ I වන ශ්‍රේණියේ / අධි ශ්‍රේණියේ හෙද නිලධාරි (අධ්‍යාපන) තනතුරට පත් කිරීම
05-01-2024 Revision of Periods considering for Grade Promotions of the Paramedical Service
05-12-2023 වෛද්‍ය කර්මය සඳහා වූ පරිපූරක වෘත්තීන්ගේ සේවාවේ ශ්‍රේණිගත උසස්වීම් සඳහා සලකා බලනු ලබන කාල සීමාවන් සංශෝධනය කිරීම
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න