වෛද්‍ය නිලධාරී / දන්ත ශල්‍ය වෛද්‍ය

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
දිනය විස්තරය ඇමුණුම නාම ලැයිස්තුව
14-03-2024 Departmental Examination for Preliminary Grade Medical Officers and Dental Surgeon – 2023 March - (page 1)
14-03-2024 Departmental Examination for Preliminary Grade Medical Officers and Dental Surgeon – 2023 March - (page 2)
14-03-2024 Departmental Examination for Preliminary Grade Medical Officers and Dental Surgeon – 2023 March - (page 3)
14-03-2024 Departmental Examination for Preliminary Grade Medical Officers and Dental Surgeon – 2023 March - (page 4)
14-03-2024 Departmental Examination for Preliminary Grade Medical Officers and Dental Surgeon – 2023 March - (page 5)
14-03-2024 Departmental Examination for Preliminary Grade Medical Officers and Dental Surgeon – 2023 March - (page 6)
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න