පර්යේෂණ දීමනාව

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
දිනය විස්තරය ඇමුණුම
කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක 02/2014 අනුව අයවැය යෝජනා අනුව සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශය යටතේ නිලධාරීන් සඳහා පර්යේෂණ දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා මාර්ගෝපදේශ
කළමනාකරණ සේවා චක්‍රලේඛ අංක 02/2014 ප්‍රකාර පර්යේෂණ දීමනාව ගෙවීම සඳහා ඉල්ලුම්පත්‍රය ඉදිරිපත් කිරීම - පිරික්සුම් ලැයිස්තුව
පර්යේෂණ දීමනාව ලබා ගැනීම සඳහා ඉල්ලුම් පත්‍රය - A කොටස - විමර්ශකයින්ගේ විස්තර
පර්යේෂණ දීමනාව ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම් කිරීම - PART B - තනි අයදුම්කරුගේ විස්තර
පර්යේෂණ දීමනාව ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම් කිරීම - PART C - එක් එක් විමර්ශකයා විසින් පවරා ඇති කාර්යය
පර්යේෂණ දීමනාව ලබා ගැනීමට ඉල්ලුම් කිරීම - PART D - පර්යේෂණ යෝජනාව
Continuation of Research Allowance as per the Management Services Circular No 02/2014 (Second Six Months Payment) - Interim Progress Report
Final Report of the Research Project
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න