වෛද්‍ය පරිපාලන ශ්‍රේණිය

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
දිනය විස්තරය ඇමුණුම වෙබ් අඩවි නාම ලැයිස්තුව පුරප්පාඩු ලැයිස්තුව
07-02-2024 Filling of Vacancies for the posts of Medical Officers in Senior/ Deputy Medical Administration Grade
01-02-2024 Filling of Vacancies in the Posts of Senior and Deputy Medical Administrative Grade of the Ministry of Health
30-11-2023 Extension of Application Submission for Deputy Medical Administrative Grade
07-11-2023 Filling of Vacancies in the Posts of Deputy Medical Administrative Grade - Amended Vacancies
31-10-2023 Filling of Vacancies in the Posts of Deputy Medical Administrative Grade
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න