மருத்துவ நிருவாக தரம்

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
திகதி விபரம் இளைப்பு URL பெயர் பட்டியல் பதவி வெற்றிடப் பட்டியல்
07-02-2024 Filling of Vacancies for the posts of Medical Officers in Senior/ Deputy Medical Administration Grade
01-02-2024 Filling of Vacancies in the Posts of Senior and Deputy Medical Administrative Grade of the Ministry of Health
30-11-2023 Extension of Application Submission for Deputy Medical Administrative Grade
07-11-2023 Filling of Vacancies in the Posts of Deputy Medical Administrative Grade - Amended Vacancies
31-10-2023 Filling of Vacancies in the Posts of Deputy Medical Administrative Grade
மேலும் பார்க்க