வருடாந்த சுகாதார செய்திமடல்

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
விபரம்
Action
Indoor morbidity and Mortality Report 2021
Indoor morbidity and Mortality Report 2020
Annual Health Bulletin 2020
வருடாந்த சுகாதார செய்திமடல் 2019
உள்ளக நோய்ப்பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு வீத அறிக்கைகள் 2019
வருடாந்த சுகாதார செய்திமடல் 2018
உள்ளக நோய்ப்பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு வீத அறிக்கைகள் 2018
வருடாந்த சுகாதார செய்திமடல் 2017
உள்ளக நோய்ப்பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு வீத அறிக்கைகள் 2017
வருடாந்த சுகாதார செய்திமடல் 2016
உள்ளக நோய்ப்பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு வீத அறிக்கைகள் 2016
வருடாந்த சுகாதார செய்திமடல் 2015
உள்ளக நோய்ப்பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு வீத அறிக்கைகள் 2015
வருடாந்த சுகாதார செய்திமடல் 2014
உள்ளக நோய்ப்பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு வீத அறிக்கைகள் 2014
வருடாந்த சுகாதார செய்திமடல் 2013
உள்ளக தநாய்ப்பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு வீத அறிக்ளக 2013
வருடாந்த சுகாதார செய்திமடல் 2012
வருடாந்த சுகாதார புள்ளிவிபரங்கள் 2011
வருடாந்த சுகாதார புள்ளிவிபரங்கள் 2009 / 2010
உள்ளக தநாய்ப்பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு வீத அறிக்ளககள் 2004 முதல் 2012 வளர
உள்ளக தநாய்ப்பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு வீத அறிக்ளக 2011
மேலும் பார்க்க