இலங்ளக சுகாதார அளைச்சுக்கு
வரவவற்கிவறாம்

மக்களை ஆவராக்கியைாக ளவத்திருப்பதற்கும்இ வதளவப்படும் வபாது உயர்தர பராைரிப்ளப வழங்குவதற்கும்இ எதிர்கால சந்ததியினருக்கான சுகாதார முளறளைளயப் பாதுகாப்பதற்கும் நாங்கள் உறுதி பூண்டுள்வைாம். அளனத்து இலங்ளகயர்களும் சிறந்தஇ பபாருத்தைானஇ பசலவு குளறந்த ைற்றும் சரியான வநரத்தில் சுகாதார வசளவகளை அணுகுவளத உறுதி பசய்வதற்கான ஒட்டுபைாத்த பபாறுப்ளப நாங்கள் உத்தரவாதம் பசய்கிவறாம்.

இலங்கை மன்னர்களிள் கீழ் இலங்கையின்

மருத்துவத்தில் வரலாற்றுக்கு முந்கதய மருத்துவம்

இலங்கை பல்வேறு பெயர்களில் பலரால் அறியப்பட்டது. இது பண்டைய சிங்களவர்களால் லங்கா என்றும், கிரேக்கர்களால் தப்ரோபேன் என்றும், அரேபியர்களால் செரண்டிப் என்றும், போர்த்துக்கேயர்களால்சீலாவ் என்றும், டச்சுக்காரர்களால் செய்லான் என்றும், ஆங்கிலேயர்களால் சிலோன் என்றும் அழைக்கப்பட்டது. 1972 இல் புதிய அரசியலமைப்பு பிரகடனப்படுத்தப்பட்டவுடன், அதிகாரபூர்வமாக இலங்கை என்று பெயர் மாற்றப்பட்டது. இலங்கையின் மருத்துவ வரலாறு பல நூற்றாண்டுகளாக பல உள்ளார்ந்த மற்றும் வெளிப்புற காரணிகளின் தொகுப்பால் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, அவற்றில் சில நாட்டிற்கு தனித்துவமானவை. ஒரு தீவு என்பதால், இலங்கை மருத்துவத்தில் செல்வாக்குச் செலுத்தும் வெளிப்புற சக்திகளிடமிருந்து பெரிய அளவில் தனிமைப்படுத்தப்பட்டது. நோய் மனிதகுலத்தைப் போலவே பழமையானது என்ற வகையில், இலங்கையில் வரலாற்றுக்கு முந்தைய மனிதன் நோய்க்கான தனது சொந்த அணுகுமுறையை உருவாக்கியிருக்கக் கூடும். இது மூலிகைகள் மற்றும் பிற மருந்துகளின் பயன்பாட்டைத் தூண்ட வேண்டிய அவசியமில்லை.

இலங்கையின் மருத்துவ வரலாற்றை அதன் ஆட்சியின் முக்கிய வரலாற்று காலகட்டங்களுடன் பிரித்து நோக்கலாம். அவையாவன: பண்டைய மருத்துவ நடைமுறைகள்இ இலங்கை மன்னர்களின் கீழ் மருத்துவம், போர்த்துக்கேயர்காலம், டச்சு காலம். இங்கு வரலாற்றுக்கு முந்தைய காலத்தில் மருத்துவத்தின் நிலை குறித்து எந்த தகவலும் இல்லை. இராமாயணப் புகழ் பெற்ற இலங்கையின் வரலாற்றுக்கு முந்தைய மன்னன் ராவணன் மருத்துவ புராணக் கதைகளில் நன்கு தேர்ச்சி பெற்றிருந்தான் என்று பாரம்பரியமாக நம்பப்படுகிறது. இலங்கை அதன் எழுதப்பட்ட வரலாற்றின் தொடக்கத்திலிருந்து 1815 ஆம் ஆண்டு ஆங்கிலேயர்கள் கண்டி இராச்சியத்தை கைப்பற்றும் வரை அதன் சொந்த மன்னர்களால் ஆளப்பட்டது. இக்காலத்தில் நிலவிய மருத்துவ முறையின் கட்டமைப்பு பற்றிய கணிசமான தகவல்கள் இலக்கிய மற்றும் தொல்பொருள் ஆதாரங்களில் இருந்து கிடைக்கின்றன. பழங்கால சரித்திரம், மகாவம்சம், சந்தேகத்திற்கு இடமின்றி இத்தகைய தகவல்களின் ஒற்றை ஆதாரமாகும். அந்தக் காலத்தில் பல வைத்தியசாலைகள் இருந்தன.போர்த்துக்கேயர்கள் முதன்முதலில் 1505 இல் கொழும்புக்கு வந்தனர். அந்த நேரத்தில் போர்த்துக்கேயர்களால் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்ட மருத்துவம் முற்றிலும் மேற்கத்தியமானது அல்ல, ஏனெனில் அது கிழக்கத்தேய பாணியையும்கொண்டிருந்தது. அவர்களின் ஒரு பகுதி மருத்துவ அறிவு ஸ்பெயினின் முஸ்லிம்களிடமிருந்துபெறப்பட்டது. அது இலங்கையில் போர்த்துக்கேயர் காலம். இது டச்சு காலத்திலும் பின்பற்றப்பட்டது. டச்சுக்காரர்கள் 1656 இல் கொழும்பின் நீண்ட முற்றுகையைத் தோற்கடித்து கடல்சார் மாகாணங்களைக் கைப்பற்றி முடித்தனர்.

டச்சுக்காரர்கள் உள்ளுர் மருத்துவத்தில் ஏற்படுத்திய தாக்கம் போர்த்துக்கேயர்களைவிட ஒரு படி மேல் எனலாம். அவர்கள் போர்த்துக்கேயர்களைவிட அதிகமான மருத்துவமனைகளை நிறுவினார்கள்இ அது தங்கள் படைகள்இ கப்பல் பணியாளர்கள் மற்றும் நாட்டில் உள்ள ஏனைய டச்சுக்காரர்களுக்கு சேவை வழங்குவதை நோக்காகக் கொண்டிருந்தது. மருத்துவமனைகள் மூலோபாய பாதுகாப்பு அரணாக விளங்கிய நகரங்களில் நிறுவப்பட்டன, அவற்றில் பல துறைமுகங்களையும் கொண்டிருந்தன. ஆங்கிலேயர்கள் 1796 இல் டச்சுக்காரர்களிடமிருந்து கடல்சார் மாகாணங்களைக் கைப்பற்றியதுடன் 1815 இல் கண்டி இராச்சியத்தையும் இணைத்தனர். அவர்கள் இலங்கை சுதந்திரம் அடைந்த 1948 வரை நாட்டை ஆட்சி செய்தனர். பிரிட்டிஸ் மருத்துவத்தின் ஆரம்ப கட்டம் இராணுவம் மற்றும் சிவில் சுகாதார நிறுவனங்கள் இரண்டையும் கட்டுப்படுத்திய இராணுவத்திற்கே சொந்தமானதாக இருந்தது. 1858 ஆம் ஆண்டில் ஒரு தனி சிவில் மருத்துவத் துறை உருவாக்கப்பட்டதன் மூலம்இ இராணுவக் கட்டுப்பாடற்ற ஒரு துறையால் பொதுமக்களுக்கு மருத்துவ வசதிகள் வழங்கப்பட்ட ஒரு புதிய காலகட்டம் பிறந்தது. ஆங்கிலேயர்கள் உள்ளூர் மக்களின் ஆரோக்கியத்தில் மிகுந்த அக்கறை கொண்டிருந்தனர். பல ஆளுநர்கள்இ சட்டவாக்க ஆற்றிய உரையில்இ மக்களின் ஆரோக்கியத்தின் மீதான தங்களின் அக்கறையை வெளிப்படுத்தினர்.

இலங்கையில் மருத்துவத்தின் வரலாறு
சி.ஜி. ஊராகொட
எமது இலக்கு

“பொருளாதாரம்இ சமூகம்இ உள மற்றும் ஆன்மீக அபிவிருத்திக்கு பாரிய பங்களிப்பை வழங்கும் ஓர் ஆரோக்கியமான தேசம்”

எமது பணிக்கூற்று

“இலங்கை மக்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய மற்றும் அணுகக்கூடிய உயர் தரத்திலான ஊக்குவிப்புஇ தடுப்புஇ குணப்படுத்துதல் மற்றும் மறுவாழ்வு சேவைகள் மூலம் மிக உயர்ந்த சுகாதார நிலையை அடைவதன் மூலம் இலங்கையின் சமூக மற்றும் பொருளாதார வளர்ச்சிக்கு பங்களித்தல்"

தங்களது ஆரோக்கியத்தைப் பேணுவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் சமூகத்தை வலுப்படுத்துதல்
விரிவான சுகாதார சேவைகளை வழங்குவதற்கான நடவடிக்கைகளை மேம்படுத்துதல்
நலன்காப்பு மேலாண்மை செயல்பாடுகளை வலுப்படுத்த
மனித வள முகாமைத்துவத்தை மேம்படுத்துதல்
Strategic Objectives

The main objective of the Health Development Master Plan of improving health status and reducing inequalities will be achieved by implementing strategic objectives, These are;

 1.  To provide technical advice in policy formulation, planning and programming on promotion of health through Advocacy, Behavior Change Communication, Social Marketing and Community Mobilization.
 2. To support various health programmes conducted by the Department of health services and other health related sectors through advocacy, behavior change communication and social mobilization for health actions.
 3. To promote, support and undertake planning, implementing, monitoring and evaluation of health promotion programmes in different settings.
 4. To promote health care consciousness among the masses through mass media.
 5. To assist and develop IEC / BCC materials required for health promotion and behavior change communication
 6. To develop the capacities of manpower, both within and outside the department of health services in order to act as health promoters and change agents through advocacy, behavior change communication and social mobilization.
 7. To educate and empower the public on health issues, to enable them to increase control over and promote individual and community health.
 8. To coordinate with health related governmental, non governmental and international agencies and organization in promoting health of people.
 9. To develop managerial capacities of health and health related sectors to manage health promotive programmes
 10. To monitor and evaluate health promotive programmes and facilitate monitoring and evaluation of them at different levels.
 11. To support and undertake research related to Behavior change of the community and social mobilization.

 

இலங்கை சுகாதாரத் துறை தொடர்பான கண்ணோட்டம்

நோய்களைத் தடுப்பதற்கும் சிகிச்சையளிப்பதற்கும் இலங்கை மக்களின் சுகாதார நிலையை மேம்படுத்துவதற்கும் அரசாங்கம்இ அரச சார்பற்ற நிறுவனங்கள்இ தனியார் சுகாதார சேவை வழங்குநர்கள்இ சர்வதேச நிறுவனங்கள் மற்றும் பிற தொடர்புடைய அமைப்புகளுடன் இணைந்து நாங்கள் பணியாற்றுகிறோம்.

ஆரோக்கியமான தேசத்திற்கு வழிவகுக்கும் கொள்கைகள் மற்றும் நடைமுறைகளை வடிவமைக்க உதவும் அறிவியல் உண்மைகள் மற்றும் தொழில்முறை ஆலோசனைகளை வழங்குவதற்கான வசதிவாய்ப்புகளை நாங்கள் செயல்படுத்துகிறோம். எமது பொது சுகாதார முறைமையானதுஇ நோய் குணப்படுத்தல் மற்றும் தடுப்பு நிறுவனங்கள் உட்படஇ நாடு முழுவதும் உள்ள நிறுவனங்களின் வலையமைப்பை உள்ளடக்கியுள்ளது.

இலங்கையின் சுகாதார முறைமை மேற்கத்திய அலோபதி மற்றும் பிற பாரம்பரிய முறைகளை உள்ளடக்கியுள்ள போதிலும்இ மேற்கத்திய அலோபதி முறை பெரும்பான்மையான மக்களுக்கு சேவையாற்றுகிறது.

1858 ஆம் ஆண்டு சிவில் மருத்துவத் துறை தொடங்கப்பட்டதன் மூலம் அரசாங்க சுகாதார சேவைகள் தொடங்கப்பட்டன. தற்போது நோய் குணப்படுத்தல் சேவைகள் மூன்றாம் நிலை மற்றும் இரண்டாம் நிலை பராமரிப்பு நிறுவனங்கள்இ பிரதேச மருத்துவமனைகள் (வெளிநோயாளர் மற்றும் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறும் நோயாளர் ) மற்றும் வெளிநோயாளர் பராமரிப்பை வழங்கும் முதன்மை மருத்துவப் பிரிவுகளால் வழங்கப்படுகின்றன.

சிகிச்சைப் பராமரிப்பு என்பது வெளிநோயாளிகளுக்கு மட்டுமேயான வசதிகள் மற்றும் முதன்மை பராமரிப்பு நிறுவனங்கள் முதல் மூன்றாம் நிலை பராமரிப்பு நிறுவனங்கள் மற்றும் ஒரு படிநிலை வலையமைப்பில் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட சிறப்பு மருத்துவமனைகள் வரை பல்வேறு நிலைகளை உள்ளடக்கியது. இந்நிறுவனங்கள் ஒரு விரிவான அளவிலான சுகாதார சேவைகளை வழங்குகின்றன.

1926 ஆம் ஆண்டில்இ சுகாதார பிரிவு முறைமையை உருவாக்குவதன் மூலம் தடுப்பு சேவைகள் மறுசீரமைக்கப்பட்டன. சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி (ஆழுH) மற்றும் அவரது குழுவினர் முழு தீவையும் உள்ளடக்கிய சுகாதார பிரிவுகள் மூலம் தடுப்பு சேவைகளை வழங்குகின்றனர்.

தீவு முழுவதையும் உள்ளடக்கிய புவியியல் ரீதியாக வரையறுக்கப்பட்ட 354 பகுதிகள் (ஆழுH) மூலம் தடுப்பு சுகாதார சேவை வழங்கப்படுகிறது. ஒவ்வொரு பகுதியிலும் சுகாதார மருத்துவ அதிகாரி (ஆழுH) மற்றும் சமூக அடிப்படையிலான நிபுணர்களின் குழுவால் சேவை வழங்கப்படுகிறதுஇ அவர்கள் நன்கு வரையறுக்கப்பட்ட தடுப்பு சேவைகளை வழங்குகிறார்கள். மருந்துகள் மற்றும் ஆய்வுகூட வசதிகள் உட்பட அரசு வழங்கும் அனைத்து சேவைகளும் இலவசமாகவே வழங்கப்படுகின்றன.

மேலும்இ ஆயுதப்படைகள்இ பொலிஸ் மற்றும் சிறைச்சாலைகளுக்கும் தனியான சேவை வசதிகள் உள்ளன.

இலங்கை ஒப்பீட்டளவில் உயர்தர சுகாதார முறைமையை அடைந்துள்ளது. ஒரு வினைத்திறனுள்ள தாய் மற்றும் சேய் ஆரோக்கியம் (ஆஊH) - பராமரிப்பு முறைமையானதுஇ குழந்தை இறப்பு விகிதம் (ஐஆசு)இ பிறந்த குழந்தை இறப்பு விகிதம் (Nஆசு)இ 5 வயதுக்குட்பட்ட இறப்பு விகிதம் (ரு5ஆசு) மற்றும் தாய் இறப்பு விகிதம் (ஆஆசு) ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் குறிப்பிடத்தக்க நன்மைகளை தோற்றுவித்துள்ளதுடன் கடந்த பத்தாண்டுகளில் சரிவு விகிதம் குறைந்துள்ளது. நாடு போலியோஇ பிறந்த குழந்தை சார்ந்த டெட்டனஸ் மற்றும் மலேரியாஇ ஃபைலேரியாசிஸ் மற்றும் தட்டம்மை ஆகியவற்றை ஒழித்துள்ளதுஇ மேலும் நோய்த்தடுப்புக்கான விரிவாக்கப்பட்ட திட்டத்தின் (நுPஐ) மூலம் உள்ளடக்கப்பட்ட பிற நோய்களை கிட்டத்தட்ட நீக்கியுள்ளது.

வைத்தியசாலையில் தங்கியிருந்து சிகிச்சை பெறுவோருக்கான சுகாதார சேவையின் பெரும்பகுதி அரச துறையால் வழங்கப்படுகிறது (95மூ) மற்றும் வெளிநோயாளர் சிகிச்சையில் அரைவாசி தனியார் துறையால் வழங்க

எங்கள் முன்னுரிமைகளில்இ சரியான நேரத்தில் மற்றும் இடத்தில் உயர்தரம் வாய்ந்தஇ நிலையான பராமரிப்பை வழங்குவதன் மூலம் சுகாதார விளைவுகளை மேம்படுத்துதல் மற்றும் உட்கட்டமைப்பை மேம்படுத்துதல் மற்றும் தொழில்நுட்பத்தை மாற்றமுறச் செய்தல் ஆகியவை அடங்கும்.

சுகாதார கொள்கை
மேலும் பார்க்க
சுகாதார பெருந்திட்டம்
மேலும் பார்க்க
சுகாதார மூலோபாய திட்டம்
மேலும் பார்க்க
வருடாந்த சுகாதார செய்திமடல்
மேலும் பார்க்க
செயல்திறன் மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை
மேலும் பார்க்க