சுகாதார மூலோபாய திட்டம்

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
விபரம் இளைப்பு
உடலுறுப்பு இழைம மற்றும் உயிரணு மாற்ற அறுவை சிகிச்சைக்கான தேசிய மூலோபாய திட்டம் 2022- 2026
தேசிய தொழுநோய் மூலோபாயம் 2016- 2020
உடல் சார் மறுவாழ்வு பராமரிப்பின் விருத்திக்கான தேசிய குறிக்கோள்கள்
HIV-STI மூலோபாய திட்டம் 2018- 2022
இலங்கையின் தேசிய HIV கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீட்டுத் திட்டம் 2017-2022
இலங்கையில் தாயிடம் இருந்து குழந்தைக்கு HIV மற்றும் சிபிலிஸ் பரவுவதை ஒழிப்பதற்கான மூலோபாயம்
இலங்கையில் எய்ட்ஸ் நோயை முடிவுக்கு கொண்டுவருவது தொடர்பான தேசிய தொடர்பாடல் மூலோபாயம்
ஊமுனுர தடுப்பு மற்றும் முகாமைத்துவத்திற்கான மூலோபாய திட்டம்
இலங்கையில் டெங்கு தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டிற்கான தேசிய செயல் திட்டம்
ஆரம்ப சுகாதார நிறுவனங்களில் ஆய்வக சேவைகளை வலுப்படுத்துதல் - வழிகாட்டுதல்கள் - 2019
இலங்கையில் உணவு ஊட்டமேற்றுவதற்கான கொள்கை வழிகாட்டுதல்கள்
தேசிய ஈசுகாதார வழிகாட்டல்கள் மற்றும் தரநிலைகள் (நேபுளு)
மேலும் பார்க்க