பயிற்சி

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
திகதி விபரம் இளைப்பு URL பெயர் பட்டியல் பதவி வெற்றிடப் பட்டியல்
21-03-2024 Workshop to establish clear evaluation criteria for the Internship Evaluation on 05th April, 2024 at the PGIM (Rodney Street, Colombo 08)
16-10-2023 Internship Appointments of the Batch – 2015/2016 Intake (Main) Calling for Applications
18-10-2023 Re: Internship Appointments of the Batch – 2015/2016 Intake (Main) Calling for Applications
26-10-2023 Engagement of Intern Medical Officers – October 2023 Intake 2015/2016 (Main Batch)
மேலும் பார்க்க