பல் அறுவை சிகிச்சை விசேட வைத்திய நிபுணர்

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
திகதி விபரம் இளைப்பு URL பெயர் பட்டியல் பதவி வெற்றிடப் பட்டியல்
02-04-2024 Amendment for the Covering up arrangements of vacant Dental Specialist Posts - 2024
28-03-2024 Covering up arrangement for vacant Dental Specialist Post in 2024
28-03-2024 Annual Transfers of Specialist Dental Surgeons – 2024
30-01-2024 Annual Transfers of Specialist Dental Surgeons – 2024
10-11-2023 Annual Transfers of Grade Dental Surgeons 2023 Final List - Special Posts (2 year posts)
10-11-2023 Annual Transfers of Grade Dental Surgeons 2023 Final List - Regular Posts (4 Year Posts)
03-11-2023 Notice - Annual Transfers of Specialist Dental Surgeons - 2024
30-10-2023 Annual Transfers of Specialist Dental Surgeons - 2024
23-10-2023 Annual Transfers of Dental Surgeons – 2024 - Provincial Noted List for Annual Transfers
மேலும் பார்க்க