வருடாந்த சுகாதார செய்திமடல்

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
விபரம் இளைப்பு
உள்ளக தநாய்ப்பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு வீத அறிக்ளக 2013
வருடாந்த சுகாதார செய்திமடல் 2012
வருடாந்த சுகாதார புள்ளிவிபரங்கள் 2011
வருடாந்த சுகாதார புள்ளிவிபரங்கள் 2009 / 2010
உள்ளக தநாய்ப்பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு வீத அறிக்ளககள் 2004 முதல் 2012 வளர
உள்ளக தநாய்ப்பாதிப்பு மற்றும் இறப்பு வீத அறிக்ளக 2011
மேலும் பார்க்க