பொது கருத்துக்கான கொள்கைகள்

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
திகதி விபரம் இளைப்பு URL
10-04-2024
National Health Policy Review 2022
16-01-2024
Non Communicable Diseases Risk Factor Survey (STEPS Survey) Sri Lanka 2021
09-01-2024
Public Opinion for draft “National Policy on Oral Health 2024 -2030”
06-01-2024
National Policy and Strategic Framework for Prevention and Control of Chronic Non-Communicable Diseases (2023-2033)
Sri Lanka Journal of Health Research - Vo.02 - Iss. 01 - December 2022 (1)
இலங்ககயில் பெடுங்கொல பேொற்றொ தெொய்ககைத் ேடுத்ேல் மற்றும் கட்டுப் டுத்ேலுக்கொன தேசிய பகொள்கக மற்றும் மூதலொ ொயக் கட்டகமப்பு (2022)
தேசிய சுகொேொரக் பகொள்ககக்கொன மீைொய்வு 2016-2025
தேசிய சுகொேொரப் ரொமரப்பின் ேரம் மற்றும் ொதுகொப்பு
இலங்ககயில் உறுப்புக்கள்இ இகையங்கள் மற்றும் உயிரணுக்கள் மொற்றுப்ப ொருத்ேல் பேொடர் ொன தேசிய பகொள்கக
தேசிய டிஜிட்டல் சுகொேொர வழிகொட்டுேல்கள் மற்றும் நியமங்கள
மேலும் பார்க்க