தேசிய தொடர்ச்சியான தொழில்முறை மேம்பாடு

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
விபரம் இளைப்பு
Establishment of the National Continuous Professional Development (NCPD) Programme for Healthcare Staff (Letter by DGHS)
CPD Process Explained
CPD வழங்குநர்களுக்கான பதிவு படிவம்
CPD வழிகாட்டிகளுக்கான பதிவு படிவம்
CPD வழிகாட்டிகளுக்கான பதிவு படிவம்
Accreditation of CPD Program
CPD agenda format
Form to upload the CPD course
Participant Details Excel sheet (for CPD Providers)
Google Form to upload participant details
Form to Upload CPD Program Followed by a mentee
மேலும் பார்க்க