பதிப்புகளின் பட்டியல்

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
விபரம் இளைப்பு
Non-Communicable Diseases Risk Factor Survey (STEPS) Sri Lanka 2021
Sri Lanka Digital Health Blueprint
2022 ஆம் ஆண்டின் கொவிட்-19 அவசரகாலநிலையை முடிவுறுத்துவதற்கான மூலோபாய தயார்நிலைஇ ஆயத்தநிலை மற்றும் பொறுப்புத் திட்டங்கள்
2022-2024 வரையிலான அவசரகால போசாக்கு செயற்பாட்டுத் திட்டம்
இலத்திரனியல் சுகாதார தகவல் முறைமை பதிப்பு 1.0 இன் அட்டவணைப்படுத்தலும் சரிபார்த்தலும்
தீவிரமான தொற்றாநோய் தடுப்பு மற்றும் கட்டுப்பாட்டிற்கான இலங்கையின் தேசிய கொள்கை மற்றும் மூலோபாய சட்டகத்தின் மதிப்பீடு 2010 -2020
இலங்கை சுகாதார ஆய்வேடு
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக காட்சி அறிக்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக முகாமைத்துவ திட்டம் (ESSR & ESMP)- அனுராதபுர போதனா வைத்தியசாலையில் ‘பிக்கு’ வார்டின் மேல் தளத்தில் உயர் பாதுகாப்பு அலகினை (HDU) நிர்மாணித்தல் - மார்ச் 2022
முன்மொழியப்பட்ட சுகாதார பராமரிப்பு வசதிகளுடன் தொடர்புடைய வேலைகளிற்காக மரபணுவியல் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக முகாமைத்துவ திட்டம்
அரச அதிகாரிகளிற்கான வழிகாட்டி மற்றும் ஒழுங்குவிதிகள் - மனிதவள முகாமைத்துவம் மற்றம் அலுவலக முறைமை
கொவிட் 19 தடுப்பூசி துவக்கங்களில் இராணுவத்தினரின் ஈடுபாட்டுடன் இணைந்த சமூக மற்றும் சுற்றுச்சூழலியல் இடர்கள் குறித்த மதிப்பாய்வு
தேசிய சுகாோரக் கணக்கு 2017/2018 விறக்கம
இலங்கையின் காயத் தடுப்பு மற்றும் முகாமைத்துவத்திற்கான பல்துறை மூலோபாய செயற்பாட்டுத் திட்டம் (2021-2025)
இலங்கை சுகாதார பராமரிப்பு நிறுவனங்களின் தொழில் நியாய மீளாய்வு குழு தாபனம் மற்றும் செயற்பாட்டிறகான தேசிய வழிகாட்டி
இரத்த பரிமாற்றத்திற்கு பின்னாலுள்ள ஓஸ்விட்ச் மருந்துகள் குறித்த மருத்துவ மீளாய்வு
ஆர்வ வெளிப்பாடு மற்றும் பதிவிற்கான அறிவித்தல்
துயர் குறைப்பு பொறிமுறை குறித்த வருடாந்த அறிக்கை - 2022
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக காட்சி அறிக்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக முகாமைத்துவ திட்டம் - இரத்தினபுரி போதனா வைத்தியசாலையில் 10 படுக்கைகளை கொண்ட தீவர சிகிச்சை பிரிவினை நிர்மாணித்தல் - பெப்ரவரி 2022
அம்பாறை மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையின் கொவிட் 19 இடைக்கால சிகிச்சை நிலையத்தின் உணவு அறை நிர்மாணம் மற்றும் எஞ்சியுள்ள வேலைகளிற்கான சுற்றுச்சூழலியல் மற்றும் சமூக நடத்தை விதிகள்
இழையவியல் குறித்த தேசிய வழிகாட்டியுரைப்புக்கள் - பிரசவகால மரணங்களை கையாள்தலும் அறிக்கையிடலும்
இழையவியல் குறித்த தேசிய வழிகாட்டியுரைப்புக்கள் - இரைப்பை மற்றும் குடல் புற்றுநோய் கட்டிகள் பரிசோதனைகளை கையாள்தலும் அறிக்கையிடலும்
இழையவியல் குறித்த தேசிய வழிகாட்டியுரைப்புக்கள் - மார்பக புற்றுநோயை கையாள்தலும் அறிக்கையிடலும்
இழையவியல் குறித்த தேசிய வழிகாட்டியுரைப்புக்கள் - சத்திரசிகிச்கை மாதிரிகளை சேகரித்தலும்இ கையாள்தலும் அனுப்பிப் பெற்றுக்கொள்ளலும்
இழையவியலில் கழிவு முகாமைத்துவம் குறித்த வழிகாட்டியுரைப்புக்கள்
வருடாந்த செயல்திறன் மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை 2021
வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கக 2020
வாய்ச் சுகாதார அறிக்கை 2019
சுற்றுச்சூழலியல் மற்றும் சமூக நடத்தை விதிகள் மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக காட்சி அறிக்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக முகாமைத்துவ திட்டம் - அங்கொடையின் தேசிய தொற்று நோய் நிறுவகத்தில் ஒரு தனிமைப்படுத்தல் மையத்தை நிர்மாணித்தல் - ஜுலை 2021
சுற்றுச்சூழலியல் மற்றும் சமூக முகாமைத்துவ சட்டகவேலை - ஏப்ரல் 2020 ல் தயாரிக்கப்பட்டதும் ஜுன் 2020, டிசெம்பர் 2020, பெப்ரவரி 2021, ஏப்ரல் 2021 மற்றும் செப்டம்பர் 2021,ல் மீள்திருத்தப்பட்டதும்
சுற்றுச்சூழலியல் மற்றும் சமூக கடப்பாட்டுத் திட்டம் - 03 செப்டம்பர் 2021
பெற்றோர் நிகழ்ச்சித்திட்டம் மற்றும் அதனது மேலதிக நிதியிடலிற்கான தொழிலாளர் முகாமைத்துவ செயன்முறை
பங்குதாரர் பங்கேற்பு திட்டம்
சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக காட்சி அறிக்கை மற்றும் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் சமூக முகாமைத்துவ திட்டம் - அம்பாந்தோட்டை மாவட்ட பொது வைத்தியசாலையில் தொற்று நோய் தடுப்பு வைத்தியசாலையை நிர்மாணித்தல் - ஜுன் 2021
தொழில் அமைச்சின் ’கொவிட்-19 தொழிலாளர் பிரச்சினைகள் மற்றும் பொறுப்பு’ குறித்த 2020 ஆம் ஆண்டின் வருடாந்த ஆய்வேடு
சுற்றுச்சூழலியல் மதிப்பாய்வு மற்றும் மீளாய்வு சட்டகவேலை - இலங்கை : சுகாதார முறைமை விஸ்தீரண செயற்றிட்டம் (மேலதிக நிதியிடல்)
ஆரம்பகட்ட சுற்றுச்சூழலியல் பரிசோதனைகளை வரைதல் - இலங்கை : சுகாதார முறைமை விஸ்தீரண செயற்றிட்டம் (மேலதிக நிதியிடல்)
கொவிட்-19 குறித்த இலங்கையின் மூலோபாய தயார்நிலை மற்றும் பொறுப்பு திட்டம் 2021
பின்ணிணைப்பு 21 - இடர் மதிப்பாய்வு - குறைப்பு - பாதுகாப்பு படையினர்
சுற்றுச்சூழலியல் மற்றும் சமூக கடப்பாட்டுத் திட்டம் - இலங்கையின் கொவிட்-19 சுகாதார செயற்றிடத்திற்கான மேலதிக நிதியிடல் - 7 ஏப்ரல் 2021
மேலதிக நிதியிடலிற்கான தொழிலாளர் முகாமைத்து செயன்முறைகள் - மீளாயப்பட்டது - 30 ஏப்ரல் 2021
பங்குதாரர் பங்கேற்பு திட்டம் - இலங்கையின் கொவிட்-19 சுகாதார செயற் திட்டத்திற்காக மேலதிக நிதியிடல் - 9 ஏப்ரல் 2021
மேலும் பார்க்க