வருடாந்த செயல் திட்டங்கள

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
விபரம் இளைப்பு
National Multisectoral Action Plan for the Prevention and Control of Chronic Non-Communicable Diseases 2023-2027
வருடாந்த செயல் திட்டங்கள - 2019
வருடாந்த செயல் திட்டங்கள - 2018
மேலும் பார்க்க