சுகாதார பெருந்திட்டம்

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
விபரம் இளைப்பு
பெரும் பெறுகை திட்டம் 2019 - 2021 (மருந்துப் பொருட்கள்)
பெரும் பெறுகை திட்டம் 2019 - 2021 (மருந்து அல்லாத பொருட்கள்)
சுகாதார சேவைகளின் அபிவிருத்திக்கான தேசிய மூலோபாயக் கட்டமைப்பு 2016 - 2025
தேசிய சுகாதார மூலோபாய பெருந்திட்டம் 2016 - 2025 தொகுதி I - தடுப்பு சேவைகள்
தேசிய சுகாதார மூலோபாய பெருந்திட்டம் 2016 - 2025 தொகுதி II - நோய் நீக்கும் சேவைகள
தேசிய சுகாதார மூலோபாய பெருந்திட்டம் 2016 - 2025 தொகுதி III - மறுவாழ்வு சேவைகள
தேசிய சுகாதார மூலோபாய பெருந்திட்டம் 2016 - 2025 தொகுதி IV - சுகாதார நிர்வாகம் மற்றும் HRH
மேலும் பார்க்க