செயல்திறன் மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை

தேடல்:

உங்கள் தகவல் பின்வருமாறு:
திகதி விபரம் இளைப்பு
13-12-2021 வருடாந்த செயல்திறன் மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை 2021
வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கக 2020
Annual Performance Report 2019 - Health & Nutrition (Part I)
Annual Performance Report 2018 - Health & Nutrition (Part I)
Annual Performance Report 2018 - Indigenouse Medicine (Part 2)
வருடாந்த செயல்திறன் மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை -2018
வருடாந்த செயல்திறன் அறிக்கக – 2017
வருடாந்த செயல்திறன் மற்றும் முன்னேற்ற அறிக்கை 2016 -2017
Performance & Progress Report 2015 - 2016
மேலும் பார்க்க