මාධ්‍ය නිවේදන

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
12-01-2024
Student nurse training interviews related to Galle, Matara, Batticaloa and Trincomalee districts tomorrow and the next day......
09-01-2024
The Ministry of Health announces that the risk to Sri Lanka due to the JN-1 sub-strain of the COVID-19 virus is very minimal.
05-01-2024
Visit the official website of the Ministry of Health for more information. The Ministry of Health informs the student nurse applicants...
04-12-2023
මෙරට සෞඛ්‍ය සේවාවේ ඉදිරි ප්‍රගමණය සදහා විශේෂඥ අදහස් විමසයි....
30-11-2023
මෙරට ජනතාවට ගුණාත්මක තත්වයෙන් උසස් ඖෂධ ලබා දීම සෞඛ්‍ය අමාත්‍යාංශයේ ප්‍රමුඛතම කාර්යයි ..........
24-11-2023
ශ්‍රීමත් ජෝන් කොතලාවල ආරක්ෂක විශ්වවිද්‍යාල රෝහලේ ප්‍රතිකාර සේවා විධිමත් කිරීමට කඩිනම් පියවර.....
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න