සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය

සොයන්න:

ඔබගේ තොරතුරු පහත දැක්වේ:
විස්තරය ඇමුණුම
ජාතික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය - 1996
ජාතික සෞඛ්‍ය ප්‍රතිපත්තිය - 2016
තව දුරටත් ප්‍රවේශනය කරන්න