உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

கேள்விப்பத்திரங்கள் மற்றும் கொள்முதல்

 

19

SEP
2௦16 ம் ஆண்டுக்கான ஆயுர்வேத மூலப்பொருட்களை வழங்குதல்