உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

அனைத்து அறிவிப்பு

 

23

NOV
சுகாதார அமைச்சு, போசனை & சுதேச மருத்துவம் ஏலங்களுக்கு விண்ணப்பம் - கையுறை

15

NOV
சுகாதார போசனை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சின் கட்டுமானம்

14

NOV
பணிப்பாளர் பதவி – திட்ட கண்காணிப்பு மற்றும் நடைமுறைப்படுத்தல் பிரிவுக்கான திட்டங்கள்

31

OCT
பாடசாலையில் சீரான பல் மருத்துவர்

10

OCT
Implementation of the Provisions of the New Nursing Service Minute

06

OCT
Post Intern Assignments – 28.11.2016

03

OCT
සිසු හෙද/ හෙදි පුහුණුවට බඳවා ගැනීම - 2016

03

OCT
Granting of Earned Leave for Medical Officers to be spent Abroad - 2018 (02-182-2017)

03

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Surgeons - 2018 (02-183/2017)

03

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Specialists - 2017 (02-180/2016)