உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

எமது ஊழியர்கள் பற்றி 

சமீபத்திய ஊழியர் அறிவிப்பு

 

10

OCT
Implementation of the Provisions of the New Nursing Service Minute

06

OCT
Post Intern Assignments – 28.11.2016

03

OCT
Granting of Earned Leave for Medical Officers to be spent Abroad - 2018 (02-182-2017)

03

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Surgeons - 2018 (02-183/2017)

03

OCT
Granting of Earned Leave to be spent abroad for Dental Specialists - 2017 (02-180/2016)

30

AUG
Granting of Earned Leave for Administrative Grade Medical Officers to be spent Abroad - 2018

30

AUG
Granting of Earned Leave for Specislist Grade Medical Officers to be spent Abroad - 2018

02

AUG
தரம் 1 தாதியர்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு (வைத்தியசாலை சேவை/ கல்வி/ போது சுகாதாரம்)

30

MAY
பாதிக்கப்பட்ட மாவட்டங்களுக்கு மருத்துவ குழுக்களை அனுப்புதல்

07

FEB
தாதிய அலுவலர்களுக்கான நோய்தடுப்பு பாதுகாப்பு பற்றிய வெளிநாட்டு பயிற்சி திட்டம் - தாய்லாந்த