உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

எமது ஊழியர்கள் பற்றி 

சமீபத்திய ஊழியர் அறிவிப்பு

 

30

AUG
Granting of Earned Leave for Administrative Grade Medical Officers to be spent Abroad - 2018

30

AUG
Granting of Earned Leave for Specislist Grade Medical Officers to be spent Abroad - 2018

02

AUG
தரம் 1 தாதியர்களுக்கான ஆட்சேர்ப்பு (வைத்தியசாலை சேவை/ கல்வி/ போது சுகாதாரம்)

07

FEB
தாதிய அலுவலர்களுக்கான நோய்தடுப்பு பாதுகாப்பு பற்றிய வெளிநாட்டு பயிற்சி திட்டம் - தாய்லாந்த

12

OCT
உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் நோக்கங்களை தேர்ந்தெடுத்தல்

19

SEP
புதிய மருத்துவ சேவை அறிக்கை நடைமுறைப்படுத்த முன்னதாக (௦1.11.2௦13 ) கு முன்பு பதவி உயர்த்தப்பட்ட மரு