உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

எமது ஊழியர்கள் பற்றி 

சமீபத்திய ஊழியர் அறிவிப்பு

 

12

OCT
உலக சுகாதார நிறுவனத்தின் நோக்கங்களை தேர்ந்தெடுத்தல்

19

SEP
புதிய மருத்துவ சேவை அறிக்கை நடைமுறைப்படுத்த முன்னதாக (௦1.11.2௦13 ) கு முன்பு பதவி உயர்த்தப்பட்ட மரு