உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

அமைச்சருடைய சுய விபரம் 

சுகாதார, போஷணை மற்றும்  சுதேச வைத்திய அமைச்சர்