சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

Dr. S.H. Munasinghe

செயலாளர் / சுகாதார போசனை மற்றும் சுதேச வைத்திய அமைச்சு

Dr. Asela Gunawardena

சுகாதார சேவைகள் பணிப்பாளர் நாயகம்

திருமதி எம்.ரி.ஆர்.சி.சித்ரலாதா

தலைமை நிதி அலுவலகர்

மேலதிக செயலாளர்கள்

..

மேலதிகl. செயலாளர் (நிர்வாகம்) I

திருமதி ஏ.எம்.கே.கே.அத்தநாயக்க

மேலதிகl. செயலாளர் (நிர்வாகம்) II

திரு.எஸ்.ஜனக ஸ்ரீ சந்ரகுப்த

மேலதிகl. செயலாளர் (அபிவிருத்தி)

வைத்தியர்.பி.வி.எச்.எஸ்.வெனரகம (பதில்.)

மேலதிகl. செயலாளர் (மருத்துவ சேவை)

திரு.வை எல்.எம்.நவாவி

மேலதிகl. செயலாளர் (கொள்முதல்)

மேலதிக. செயலாளர்(பொது சுகாதார சேவை)

சுகாதார சேவைகள் பிரதி பணிப்பாளர் நாயகம்

வைத்தியர்.ஜே.எம்.டபிள்யு.ஜெயசுந்தர பண்டார

DDG (பல் சேவை)

வைத்தியர்.சி.ரி.கம்லத்

DDG (PHS) II

வைத்தியர் சரத் அமுனுகம

DDG (PHS) I

வைத்தியர் அமல் ஹர்ஷா டீ சில்வா

DDG (MS) II

வைத்தியர் ரி.எல்.சி.சோமதுங்க

DDG (மருத்துவ சேவை) I

வைத்தியர் ஏ.கே.எஸ்.டீ அல்விஸ்

DDG (ET&R)

வைத்தியர் எஸ்.ஸ்ரீதரன்

DDG (திட்டமிடல்)

வைத்தியர் பி.வி.எஸ்.எச் பெனரகம

DDG (LS)

வைத்தியர் திருமதி.எஸ்.விக்கரமசிங்க

DDG (NCD) பதில்

வைத்தியர்.சி.ரி.கம்லத்

DDG (EN & OC) பதில்

வைத்தியர் ஜே.எச்.எம்.கே.கே.பி.ஜயசிங்க

DDG (MSD) பதில்

வைத்தியர் எஸ்.எஸ்.எல்.ஹேரத்

DDG (BMES)

திருமதி எச்.ஸ்ரியானி பெர்னாண்டோ

DDG (நிர்வாகம்) I (பதில்)

திருமதி. எம்.டி.ஐ.பி.கமகே

DDG (நிர்வாகம்) III

திரு.எம்.பி.எல்.ரகுமான்

DDG (நிர்வாகம்) II

திருமதி எஸ்.ஆர்.பி.பெர்னாண்டோ

தலைமை நிதி அலுவலர் II

திருமதி எம்.ரி.ஆர்.சி.சித்ரலாதா

தலைமை நிதி அலுவலர் III

திருமதி. எச்.டபிள்யு.எஸ்.பி.கருணாரத்ன

DDG (விசாரணை)

.திரு.கே.டி.எல்.குணவர்தன  

பணிப்பாளர்கள் (தலைமை அலுவலகம்)

வைத்தியர் திருமதி.ஐ.ஏ.பெர்னாண்டோ

பணிப்பாளர் திட்டமிடல்

வைத்தியர்  

பணிப்பாளர் சுகாதார தகவல் 

வைத்தியர் திருமதி.எச் எஸ்.ஆர்.பெரேரா 

பணிப்பாளர் அமைப்பு மற்றும் அபிவிருத்தி 

வைத்தியர்.ஏ.ஜி.லுடோய்வோகே

பணிப்பாளர்  சுகாதார தகவல் 

வைத்தியர்.இந்த்ரா குமாரி பெர்னாண்டோ 

பணிப்பாளர் (பல் மருத்துவ சேவை )

வைத்தியர் விந்திய குமாரபிள்ளை 

பணிப்பாளர் (பயிற்சி )

வைத்தியர் ரிஸ்நிதா பிரேமரத்ன 

பணிப்பாளர் (ஆராய்ச்சி)

வைத்தியர் லக்ஸ்மன் கமல்நாத் 

பணிப்பாளர்- சுற்று சூழல் மற்றும் தொழில் சார் 

வைத்தியர்.ஏ.எம்.ஏ.எஸ்.பி.மகாமிதவா

பணிப்பாளர்-Estate & நகர்புற சுகாதாரம்

வைத்தியர் ஆர்.பி.பி.கருனபேமா

பணிப்பாளர்- தொற்றுநோய் 

வைத்தியர்.ரி.பி.அனந்த ஜயலால்

பணிப்பாளர்-ஊனமுற்றோர் முதியோர் இளைஞர் & இடம்பெயர்ந்த

வைத்தியர் எஸ்.ஸ்ரீதரன்

பணிப்பாளர்- சுகாதார பாதுகாப்பு, தரம் & பாதுகாப்பு

வைத்தியர்.பிரியந்த அத்தப்பத்து

பணிப்பாளர்- மருத்துவ சேவை

வைத்தியர்.சுரங்க தொலமுள்ள

பணிப்பாளர்- மூன்றாம் நிலை சேவைகள்

வைத்தியர்.சித்திரமாலி டீ சில்வா

பணிப்பாளர்- மன நல ஆரோக்கியம்

வைத்தியர். வி.ரி.எஸ்.கே.சிறிவர்த்தன

பணிப்பாளர்- தொற்றா நோய்கள்

வைத்தியர். உதய ரணசிங்க

பணிப்பாளர் ஆரம்ப பராமரிப்பு சேவை

வைத்தியர் கே.அரியரத்ன

பணிப்பாளர்- தனியார் அபிவிருத்தி சுகாதாரத்துறை

வைத்தியர்.ஏ.ஆர்.எம்.தவ்பீக்

பணிப்பாளர் -(ஆய்வுகூட சேவைகள்)

வைத்தியர்.திருமதி.எம்.பி.எஸ்.ஆர்.ஜயசிங்க

பணிப்பாளர்- AMO/RMO

செல்வி வி.சி.சில்வா

பணிப்பாளர் - நிர்வாகம் -1 (தாதியர்)

திருமதி வசந்தி குணசேகர

பணிப்பாளர் நிர்வாகம் - 11 (நிர்வாக தாதியர்)

செல்வி என்.கே.என்.ஹர்ஷனி

பணிப்பாளர் நிர்வாகம் - 11 (தொழில்நுட்பம்)

திருமதி.கே.எச்.ரி.டி.குமாரசிங்க

பணிப்பாளர் நிர்வாகம் -111 (தொழில்நுட்பமல்லாது)

திருமதி.டி.எம்.சி.கே.திசாநாயக்க

பணிப்பாளர் நிர்வாகம் -1V (CB)

திருமதி.நிமேஷா நாணயக்கார

பணிப்பாளர் நிர்வாகம் -V

திருமதி.எம்.ஏ.ஆர்.பி.அபயகுணவர்த்தன

பணிப்பாளர் நிர்வாகம் -VI

செல்வி.எல்.எல்.சி.லொகுகே

பணிப்பாளர் நிர்வாகம் -VII

திரு.ஏ.எல்.பஸ்நாயக்க

பணிப்பாளர் நிர்வாகம் -(பரீட்சை)

திரு.பி.எம்.பி.கே,கருணாரத்ன

பணிப்பாளர் (போக்குவரத்து)

திருமதி.எஸ்.சிறிவர்த்தன

பணிப்பாளர் - தாதி (கல்வி)

திருமதி.பி.வள்ளி

தலைமை கணக்காளர் (பராமரிப்பு & ஒருங்கிணைப்பு)

திரு.டபிள்யு.ஏ.பிரேமச்சந்திர

தலைமை கணக்காளர் (கணக்கு பதிவிடல்)

திரு.ஆர்.ககடுவாரய்ச்சி

தலைமை கணக்காளர் (பொருட்கள் சரிபார்த்தல்)

செல்வி.சி.பி.எஸ்.ஐ.பெரேரா

கணக்காளர் (செலவினம் -I)

திருமதி.கே.ஏ.ஏ.குணதிலக

கணக்காளர் (செலவினம் -II)

திருமதி.ஆர்.யு.டி.எல்.கருணாரத்ன

கணக்காளர் (செலவினம் -III)

திருமதி.டபிள்யு.எம்.ஜி.எம்.விஜேசூரிய

கணக்காளர் (நிதி - திட்டமிடல்)

திருமதி.ஆர்.ஜி.டி.பிரியதர்ஷினி

கணக்காளர் (வரவு செலவு கட்டுப்பாடு)

திரு.பி.டி.சவித குரே

கணக்காளர் ஸ்டோர்

திருமதி.ஐ.டபிள்யு.பிரசாந்தினி செனவிரத்ன

பணிப்பாளர் -(விசாரணை I)

.......................

பணிப்பாளர் -(விசாரணை II)

திருமதி.பி.வி.ஏ.லக்மினி

பணிப்பாளர் கட்டிடம் -(நிர்வாகம்)

திரு.எச்.எம்.சி.ஐ.ஹேரத்

பணிப்பாளர் கட்டிடம் -(பொறியியல்)

திருமதி.எம்.ஏ.ரணவாக

பணிப்பாளர்- நிர்வாகம் (MS I)

திருமதி.சி.என்.கருணாரத்ன

பணிப்பாளர்- நிர்வாகம் (MS II)

திருமதி.எம்.பி.சி.சமன்மாலி

பணிப்பாளர்- தாதியர் (MS)

திருமதி.ஆர்.எல்.எஸ்.ராஜபக்ஷ

பணிப்பாளர்-தாதியர் (பொது சுகாதார சேவை)

பணிப்பாளர்கள் (நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் பிரச்சாரங்கள்)

வைத்தியர். பாபா பாளிஹாவதன

தலைமை தொற்றுநோய் - தொற்றுநோய் பிரிவு

வைத்தியர். எல்.பி.எச்.டெனுவர

பணிப்பாளர் ஊட்டச்சத்து

வைத்தியர். காந்தி

பணிப்பாளர் HEB

வைத்தியர். (திருமதி) டபிள்யு.எல்.எல்.யு.சி.குமாரதிலக

பணிப்பாளர் MRI

வைத்தியர்.U.S.B.ரணசிங்க

பணிப்பாளர்- யானைக்கால் நோய் எதிர்ப்பு பிரச்சாரம்

வைத்தியர். நிலந்தி பெர்னாண்டோ

பணிப்பாளர்- தொழுநோய் எதிர்ப்பு பிரச்சாரம்

வைத்தியர்.எச்.டி.பி.ஹேரத்

பணிப்பாளர்- மலேரியா எதிர்ப்பு பிரச்சாரம்

வைத்தியர். சப்புமால் திசாநாயக்க

பணிப்பாளர்- குடும்ப சுகாதார பணியகம்

வைத்தியர்.லால் பணப்பிட்டிய

பணிப்பாளர்- மருந்துகள் விநியோக பிரிவு

வைத்தியர்.கமல் ஜயசிங்க

CEO-தேசிய மருந்து Regu Auth

வைத்தியர் அணில் திசாநாயக்க

பணிப்பாளர்- தேசிய இரத்த பரிமாற்ற சேவை

வைத்தியர்.சுதாத் சமரவீரDr

பணிப்பாளர்- தேசிய புற்றுநோய் கட்டுப்பாட்டு நிகழ்ச்சி

வைத்தியர்.ஏ.அஜித் பிரியதர்ஷன

பணிப்பாளர்- தேசிய மருந்து தர உறுதிப்படுத்தல்

வைத்தியர்.ஏ.ஆர்.எம்.தொப்பீக்

பணிப்பாளர் தேசிய டெங்கு கட்டுப்பாடு

வைத்தியர்.லக்ஸ்மன் கமல்நாத்

பணிப்பாளர்-சுகாதார அறிவியல் தேசிய நிறுவகம்

வைத்தியர்.நிருபா பெள்ளவத்தே(பதில்)

பணிப்பாளர்- NP காச நோய் கட்டுப்பாடு & chest

வைத்தியர்.ரசன்ஜலி ஹெற்றியாரச்சி

பணிப்பாளர்- ஊட்டச்சத்து ஒருங்கிணைப்பு பிரிவு

வைத்தியர்.பி.எல்.ஏ.ஹரிசந்திரா

பணிப்பாளர்-போது சுகாதார கால்நடை Ser

வைத்தியர்.சிசிர.லியனகே

பணிப்பாளர்- STD/AIDS கட்டுப்பாட்டு நிகழ்ச்சி