உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

DENTAL SURGEON

Date Description Covering Letter Application Form Name List Vacancy List
26-08-2016 Amendments for the Vacancy list of New recruitment of Dental Surgeons 2016 Download
18-08-2016 Recruitment of Grade II Dental Surgeon to the Department of Health Services - 2017 Download Download Download