சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

இடமாற்றங்கள்

திகதி விபரம் முகப்பு கடிதம் விண்ணப்ப படிவம் பெயர் விபரம் வேலை வாய்ப்பு விபரம்
29-08-2017 Transfers of Nursing Officers to Dental Institute - Maharagama பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
04-08-2017 Implementation of Annual Transfers of Grade Medical Officers 2017 பதிவிறக்கம்
08-03-2017 தரம் 1 தாதிய அலுவலகரின் வருடாந்த இடமாற்றம் (வைத்தியசாலை சேவை) - 2017 பதிவிறக்கம்
08-03-2017 Annual Transfers of Special Grade Nursing Officers (Hospital Service) - 2016 பதிவிறக்கம்
30-12-2016 New Appointment and Transfers of Electro Encephalo Grapher - 2016 பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
30-12-2016 Transfers of Electro Encephalo Grapher - 2016 பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
28-11-2016 Release of Grade Medical Offciers on Annual Transfer orders - 2013,2014,2015,2016 பதிவிறக்கம்
09-11-2016 Annual Transfers of Specialist Medical Officers - 01.01.2017 - (Marks Draft) பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
31-10-2016 Transfers of Dispencers - 2016 பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
31-10-2016 Recommendation for Annual Transfers of Dental Surgeons – Stage 1 - 2017 பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
24-10-2016 Annual Transfers of Senior Medical Administrative Grade Medical officers - 2017 பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
18-10-2016 Annual Transfers of Grade Medical Officers 2017(Noted List) பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
17-10-2016 Annual Transfers of Specialist Medical Officers – 01.01.2017 – (Amended Vacancy List) பதிவிறக்கம் பதிவிறக்கம்
14-10-2016 Annual Transfers of Specialist Medical Officers Web Link