உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

உள்ளக பயிற்சி

திகதி விளக்கம் அறிமுக கடிதம் விண்ணப்ப படிவம் பெயர் விபரம் வெற்றிட பட்டியல்
03-06-2016 வேலை வாய்ப்பு நியமங்கள் - உட்கொள்ளல் 2008/2009 (Repeat Batch) NOTICE