உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

Director General of Heath Services Profile

DR. J.M.W. JayasundaraBandara

Director General of Health Services, Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine