உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார, போஷணை மற்றும் சுதேஷ வைத்திய அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

MINISTER'S PROFILE

MR. ANURA JAYAWICKRAMA

Secretary, Ministry of Health, Nutrition and Indigenous Medicine

Academic Profile: Master of Policy and Administration, University of Flinders, South Australia

Areas of Specialization: Policy and Administration

Date of Recruitment: 01st April, 1984