உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 
மன்னிக்கவும் இந்த பக்கம் நடைமுறைப்படுத்தப்பட்டுகொண்டிருக்கின்றது