உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

Another state hospital to go digital with home-grown system 2020-01-02

Another soft launch of the HIMS happened today with issuing Digital Health Cards carrying the bar coded Personal Health Number for patients admitted to teaching hospitals Batticaloa