உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

இந்தியாவின் புதுடில்லியில் நடைபெற்ற தென் கிழக்கு ஆசியாவிற்காக 72 வது உலக சுகாதார அமைப்பின் பிராந்திய குழு கூடடத்தில் கெளரவ அமைச்சர் உரையாற்றினார் 2019-09-03