சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

இந்தியாவின் புதுடில்லியில் நடைபெற்ற தென் கிழக்கு ஆசியாவிற்காக 72 வது உலக சுகாதார அமைப்பின் பிராந்திய குழு கூடடத்தில் கெளரவ அமைச்சர் உரையாற்றினார் 2019-09-03