உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

தரமான ஆராய்ச்சி குறித்த Pre-Congress பட்டறை 2019-08-29