சுகாதார அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

தேசிய மருத்துவ அதிகாரிகளின் முதன்மை தொகுதி நியமனம் (2010-2011 Intake) 2017-11-06