உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

தேசிய கால்-கை வலிப்பு நிலையத்தின் திறப்பு விழா - 24th Oct 2017 2017-10-25