உங்கள் கருத்துக்களை இந்த முகவரிக்கு அனுப்பவும் postmaster@health.gov.lk

சுகாதார மற்றும் சுதேச வைத்திய சேவைகள் அமைச்சு

ஶ்ரீ லங்கா

 

உலக சுகாதார அமைப்பு பிராந்திய குழு கூட்டம் 70 வது அமர்வு 2017-08-29